چگونه یکی از 100 صندلی Mystery Bounty PokerNews Cup را در Golden Nugget به صورت رایگان برنده شوید

تاریخ زمان مورد # رقابت خرید در چهار شنبه 07.06.23 ساعت 11 23 Pot Limit Omaha 8-Handed 10000$ گارانتی 300 دلار ساعت 13 24 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 6 بعد از ظهر 25 Night HORSE 5000 دلار گارانتی 200 دلار ساعت 19 26 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار پنج شنبه 08.06.23 ساعت 10 صبح 27 No Limit Hold’em 6 Handed 10,000 $ گارانتی 300 دلار ساعت 11 28A بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 3 بعدازظهر 28B بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 19 28 درجه سانتیگراد بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار جمعه 06/09/23 ساعت 11 28D بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 3 بعدازظهر 28E بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 19 28F بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار شنبه 06/10/23 ساعت 11 28 گرم بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 3 بعدازظهر 28 ساعت بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار ساعت 19 28I بدون محدودیت هولدم 200000 دلار تضمین ورود مجدد نهایی 200 دلار یکشنبه 06/11/23 ساعت 11 29 Black Chip Bounty Pot Limit Omaha 10000 دلار گارانتی 300 دلار ساعت 12 28 روز 2 بدون محدودیت هولدم با ضمانت 200000 دلار – روز 2 $0 ساعت 13 30 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 31 هولدم بدون محدودیت ارزان و عمیق با گارانتی 10000 دلاری 130 دلار دوشنبه 06/12/23 ساعت 10 صبح 32A.1 روز 1A قهرمانی باز پوکر بار (پرواز 1) دعوت کردن ساعت 4 بعد از ظهر 32A.2 روز 1A قهرمانی باز پوکر بار (پرواز 2) دعوت کردن ساعت 19 33 Green Chip Bounty No Limit Hold’em 130 دلار سهشنبه 06/13/23 ساعت 11 32B روز قهرمانی باز پوکر بار 1B دعوت کردن ساعت 13 34 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 35 تگ Team No Limit Hold’em 10000 دلار گارانتی 200 دلار چهار شنبه 06/14/23 ساعت 11 32 روز 2 روز 2 قهرمانی باز پوکر بار دعوت کردن ساعت 13 36 روزانه Deep Stack No Limit Hold’em گارانتی 50000 دلاری 400 دلار ساعت 19 37 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار پنج شنبه 23/06/15 ساعت 11 38 Bar Poker Open Pro-Am 1000 دلار ساعت 13 39 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 14 32 فوت جدول نهایی مسابقات قهرمانی باز پوکر بار دعوت کردن ساعت 19 40 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار جمعه 23/06/16 ساعت 11 41A Mystery Bounty NLHE 250000 دلار ضمانت (پرواز A) 300 دلار ساعت 13 42 مخلوط PLO/8; اوماها 8/B; Big-O 10000 دلار گارانتی 300 دلار ساعت 14 38 فوت میز نهایی Bar Poker Open Pro-Am $0 ساعت 3 بعدازظهر 41B Mystery Bounty NLHE 250000 دلار ضمانت (پرواز B) 300 دلار ساعت 19 41 درجه سانتیگراد Mystery Bounty NLHE 250,000 دلار ضمانت (پرواز C) 300 دلار شنبه 23/06/17 ساعت 11 41D Mystery Bounty NLHE با ضمانت 250000 دلار (پرواز D) 300 دلار ساعت 13 43 روزانه Deep Stack No Limit Hold’em گارانتی 10000 دلاری 150 دلار ساعت 3 بعدازظهر 41E Mystery Bounty NLHE با ضمانت 250000 دلار (پرواز E) 300 دلار ساعت 19 41F Mystery Bounty NLHE ضمانت 250000 دلاری (پرواز F) 300 دلار یکشنبه 23/06/18 ساعت 11 41 گرم Mystery Bounty NLHE ضمانت 250000 دلاری (پرواز G) 300 دلار ساعت 3 بعدازظهر 41 ساعت Mystery Bounty NLHE 250,000 دلار ضمانت (پرواز H) 300 دلار ساعت 19 41I Mystery Bounty NLHE با ضمانت 250000 دلار (پرواز I) 300 دلار دوشنبه 23/06/19 ساعت 11 44 اسب گارانتی 10000 دلار 300 دلار ساعت 12 41 روز 2 Mystery Bounty NLHE با ضمانت 250000 دلار – روز 2 $0 ساعت 13 45 روزانه Deep Stack No Limit Hold’em گارانتی 10000 دلاری 150 دلار ساعت 19 46 گارانتی 3000 دلاری هولدم بدون محدودیت شبانه 130 دلار سهشنبه 23/06/20 ساعت 11 47 BIG-O ضمانت 20000 دلاری 300 دلار ساعت 13 48 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 6 بعد از ظهر 49 مخلوط PLO/8; اوماها 8/B; Big-O گارانتی 5000 دلاری 200 دلار ساعت 19 50 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار چهار شنبه 23/06/21 ساعت 11 51 8 میکس بازی (NLH، LH، R، ST، ST8، PLO، O/8، 2-7TD) ضمانت 10000 دلار 300 دلار ساعت 13 52 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 6 بعد از ظهر 53 Omaha Hi/Low 8 یا بهتر ضمانت 5000 دلاری 200 دلار ساعت 19 54 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار پنج شنبه 06/22/23 ساعت 11 55 Mixed NL Hold’em / Pot Limit Omaha 8-Handed گارانتی 10000 دلاری 300 دلار ساعت 13 56 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 57 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار جمعه 23/06/23 ساعت 10 صبح 58 Senior No Limit Hold’em (50+) 100000 دلار ضمانت 400 دلار ساعت 11 59A روز 1A گارانتی قهرمانی بدون محدودیت هولدم 500000 دلار 600 دلار ساعت 3 بعدازظهر 60 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 61 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار شنبه 23/06/24 ساعت 11 59B قهرمانی بدون محدودیت هولدم 500000 دلار روز گارانتی 1B 600 دلار ساعت 13 62 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 63 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار یکشنبه 23/06/25 ساعت 11 55 درجه سانتی گراد روز گارانتی قهرمانی بدون محدودیت هولدم 500000 دلاری 1C 600 دلار ساعت 19 64 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار دوشنبه 23/06/26 ساعت 11 65 Seven Card Stud Hi/Low 8 یا بهتر با ضمانت 10000 دلار 300 دلار ساعت 12 59 روز 2 روز 2 گارانتی قهرمانی بدون محدودیت هولدم 500000 دلار $0 ساعت 13 66 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 67 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار سهشنبه 06/27/23 ساعت 11 68 Omaha Hi/Low 8 یا بهتر گارانتی 10000 دلاری 300 دلار ساعت 13 69 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 6 بعد از ظهر 70 Omaha Hi/Low 8 یا بهتر ضمانت 5000 دلاری 200 دلار ساعت 19 71 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار چهار شنبه 06/28/23 ساعت 10 صبح 72 سوپر سالمندان (60+ یا سالمندان بازی شده) 50000 دلار ضمانت 400 دلار ساعت 11 73 PokerNews Cup NLHE Mega Satellite – 10 صندلی تضمینی 200 دلار ساعت 13 74 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 6 بعد از ظهر 75 گارانتی تریپل استود 5000 دلار 200 دلار ساعت 19 76 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار پنج شنبه 23/06/29 ساعت 10 صبح 77 مسابقات قهرمانی بزرگسالان NLHE (50+) 50000 دلار ضمانت 600 دلار ساعت 11 78A PokerNews Cup NLHE 1,000,000 دلار تضمین Mystery Bounty Day 1A 1100 دلار ساعت 13 79 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 80 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار جمعه 23/06/30 ساعت 11 78B PokerNews Cup NLHE 1,000,000 دلار تضمین Mystery Bounty Day 1B 1100 دلار ساعت 13 81 بانوان بدون محدودیت هولدم 10000 دلار گارانتی 200 دلار ساعت 19 82 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار شنبه 07/01/23 ساعت 11 78 درجه سانتیگراد PokerNews Cup NLHE 1,000,000 دلار تضمین Mystery Bounty Day 1C 1100 دلار ساعت 19 83 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار یکشنبه 07/02/23 ساعت 11 84 Black Chip Bounty No Limit Hold’em گارانتی 10000 دلاری 300 دلار ساعت 12 78 روز 2 PokerNews Cup NLHE 1,000,000 دلار گارانتی Mystery Bounty Day 2 $0 ساعت 13 85 ضمانت هولدم بدون محدودیت روزانه 25000 دلار 200 دلار ساعت 19 86 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار دوشنبه 07/03/23 ساعت 11 87 Super Deep Stack Turbo No Limit Hold’em گارانتی 5000 دلاری 200 دلار ساعت 13 88 روزانه Deep Stack No Limit Hold’em گارانتی 10000 دلاری 200 دلار ساعت 14 78 فوت PokerNews Cup NLHE 1,000,000 دلار تضمین Mystery Bounty FT $0 ساعت 19 89 گارانتی 5000 دلاری بدون محدودیت هولدم شبانه 130 دلار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *